Sjukförsäkringen – tio år av debatt

Sjukförsäkringen - tio år av debatt.

Sjukförsäkringen - tio år av debatt. En historia som kantas av många undersökningar, mediautspel, politiska förslag, avslöjanden och skandaler.

Sjukförsäkringen har varit en av de mest debatterade frågorna i politiken de senaste åren. Orsaken till detta finns bl.a. att finna i Alliansens sjukförsäkringsreform som trädde i kraft 1 juli 2008. Reformen brukar kallas ”rehabiliteringskedjan”, men dess fulla namn är egentligen En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (Prop. 2007/08:136).

Men historien om sjukförsäkringen är längre än så. Mycket längre. I detta inlägg presenteras en kortfattad kronologi om sjukförsäkringsfrågan 2002-2012. Kronologin är inte heltäckande, men den innehåller de flesta viktiga och intressanta händelser under de senaste tio åren; under 2010 och 2011 formligen exploderar debatten i media.

Kronologin syftar till att bringa en del klarhet i frågan varför sjukförsäkringen har blivit ett sådant problembarn. Debatten blossade upp på allvar 2002, och har sedan dess fortgått i olika skepnader och med många olika inblandade intressenter. Denna historia kantas av många undersökningar, mediautspel, politiska förslag, avslöjanden och skandaler. Eftersom inlägget innehåller väldigt många referenser, har jag tagit mig friheten att friskt använda förkortningar för medialänkar.

För läsare som är mer intresserade av ämnet, rekommenderas Björn Johnsons bok Kampen om sjukfrånvaron i vilken författaren gör en grundlig genomgång av sjukförsäkringsfrågan. I boken visar författaren bl.a. att det främst var långtidssjukskrivningarnas perioder som ökade i början av 2000-talet, och menar att orsaken till detta finns att finna i att bl.a. rehabiliteringarbetet hos arbetsgivarna havererat under 1990-talet. Det första kapitlet i boken finns publicerat på författarens blogg här: Del 1, Del 2, Del 3, Del 4. Se även rapporten Den galopperande sjukfrånvaron (Tor Larsson, Staffan Marklund, Peter Westerholm, 2005).

Sjukförsäkringen – tio år av debatt

2002

18 apr: Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? (Undersökning av TEMO, numera Synovate, beställd av Svenskt Näringsliv, PDF)
19 apr:
Återupprätta sjukförsäkringen! (Svenskt Näringsliv, SvD)
21 apr: Inte sjuk, men sjukskriven (Huvudledare, SdS)

5 maj: Jag tror inte att alla de som är sjukskrivna i dag borde vara det. (Alf Svensson (kd) till SR, AB).
Utspelet kritiserades bl.a. av Jan Rydh (sjukförsäkringsutredare), sjukförsäkringsminister Ingela Thalén (s), Bo Lundgren (m), Maud Olofsson (c), Lars Leijonborg (fp) (AB, TT/KB) och långtidssjukskrivne Gerard Taillefer (AB).

13 jun: Moderaternas motion om att bl.a. halvera antalet långtidssjukskrivna och att successivt minska antalet förtidspensionerade (under punkten Möjligheternas Sverige) röstas ned av riksdagen. Folkpartiets motion Krisplan mot ohälsa röstas även ned av riksdagen.

17 aug: Socialdemokraterna lovar insatser i syfte att halvera sjukfrånvaron till 2008 (dåvarande s.k. sjukförsäkringsminister var Ingela Thalén (s)). Bo Könberg (fp) tycker förslaget är för svagt och påpekar att regeringen så sent som i juni röstade ner ett borgerligt förslag att på fem år halvera antalet långtidssjukskrivna. (SvD)

10 sep: Med läkarnas välsignelse (Hanne Kjöller, DN). Citat: ”Medvetslöshet är sannolikt det enda tillstånd där man kan säga att det föreligger någon form av objektiv och otvetydig bedömning av arbetsoförmåga. Resten är – åtminstone delvis – en fråga om attityder och arbetsuppgifter.” På Dagens Nyheters ledarsidor drevs sedan överutnyttjandetesen i många år. Se även Segrarna skriver historia (Björn Johnson, 8 jan 2010).

15 sep: De tre samarbetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vinner i valet 2002.

1 okt: Statsminister Göran Persson (s) aviserar målet att halvera sjukfrånvaron i sin regeringsförklaring (DN). Dagen därpå lägger regeringen propositionen Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro som innehåller målet att halvera sjukfrånvaron till 2008. Motionen bifalles av riksdagen.

2003

1 jan: Begreppet förtidspension avskaffas och ersätts av sjuk- och aktivitetsersättning. Detta beslut fattades redan 1 juni 2001 (Riksdagen).

1 jul: Sjukan beror på kulturen (Ed Palmer, Riksförsäkringsverket i SvD)

7 okt: Moderaterna lägger motionen Ett friskare Sverige. Avsändare var bl.a. Bo Lundgren, Fredrik Reinfeldt, Cristina Husmark Pehrsson, Beatrice Ask och Sten Tolgfors. Motionen refererar bl.a. till TEMO-undersökningen Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? (18 apr 2002), samt till diverse tidningsartiklar. Motionen avslogs av riksdagen 15 okt.

2004

26 nov: Det avslöjas att handläggare på Försäkringskassan i Jönköpings län fått bonus för effektivt arbete, samtidigt som man blivit hårdare i bedömningen av vem som har rätt till sjukpenning (SR).

19 dec: Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg kan tänka sig att införa bonus till handläggare på försäkringskassorna som minskar sjukskrivningarna. (WI, FB)

2005

1 jan: Försäkringskassan blir en statlig myndighet genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och de 21 länsförsäkringskassorna. (SMP)

15 feb: SVT:s Uppdrag Granskning avslöjar att handläggare på Försäkringskassan får bonus för att föra över personer från sjukpenning till sjukersättning, något som tidigare förnekats. (SVT)

14 maj: Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg bekräftar att bonussystem funnits, men att de nu inte finns kvar. (SR)

2006

13 jul: Först kom arbetsmoralen – sedan sjukförsäkringen (Huvudledare, DN)
17 sep:
Alliansen vinner i valet 2006.

6 okt: Anna Hedborg (s), dåvarande generaldirektör för Riksförsäkringsverket, får uppdraget att utreda socialförsäkringarna av den nya regeringen. Denna utredning kommer senare att ligga som grund för Alliansens sjukförsäkringsreform 2008. (SvD)

2 nov:Den nya regeringen tänker därefter tillsätta en parlamentarisk utredning om en reformerad socialförsäkring” (Cristina Husmark Pehrsson (m) i bl.a. Gotlands Allehanda)

9 nov: Anna Hedborgs (s) utredning om socialförsäkringarna Mera försäkring och mera arbete överlämnas till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) (PDF). Utredningen kommenterades bl.a. här: Rätt tänkt men nästan tio år för sent (DN), Arbetslinjen måste bli utgångspunkt i sjukförsäkringen (Svenskt Näringsliv).

2007

29 mar: Försäkringskassan omorganiseras och s.k. Nationella försäkringscenter (NFC) inrättas. (SR)
18 jun: Utredning av försäkring kan dröja (Cristina Husmark Pehrsson (m), E24)
15 aug:
Skärpta sjukregler ska betala lägre skatt (Cristina Husmark Pehrsson (m), SvD)
17 aug:
När jag själv var utbränd var jag hemma i tre dagar (Cristina Husmark Pehrsson (m), DN)

Hösten 2007: Försäkringsmedicinskt beslutsstöd publiceras av Socialstyrelsen (diagnosbaserade riktlinjer för sjukskrivningstider).

12 dec: Försäkringskassans ordförande Inger Efraimsson avgår i protest mot regeringens sjukförsäkringspolitik. (AB, DNSvD, KA)

2008

28 feb: Reinfeldt måste backa (om remissinstansernas kritik, den parlamentariska utredningen och Rehabiliteringskedjan i VF).

29 feb: TCO arg på regeringens hafs (SÖ)

17 mar: Utförsäkrade ska inte behöva söka socialbidrag… utförsäkrade ska få resursjobb (Cristina Husmark Pehrsson (m), DN)

19 mar: Propositionen En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (Rehabiliteringskedjan) överlämnas till riksdagen av Fredrik Reinfeldt (m) och Cristina Husmark Pehrsson (m).

3 jun: Manifestationen Sabba inte sjukförsäkringen!, arrangerad av LO och TCO, äger rum på Mynttorget utanför Riksdagshuset i Stockholm (FT). Kommunals namninsamling med ca. 64 000 namnunderskrifter överlämnas till Socialdepartementet, men socialförsäkringsministern uteblev.

5 jun: Rehabiliteringskedjan beslutas i riksdagen och träder i kraft 1 juli.
3 aug: De ska inte tvingas till socialbidrag (Cristina Husmark Pehrsson (m), E24)

2009

16 sep: Manifestation på Mynttorget i Stockholm för humanare sjukskrivningsregler, där en namninsamling med ca. 103 000 namn överlämnas till socialförsäkringsutskottet, men socialförsäkringsministern uteblev. (SVT, GP)

5 okt: ”Arbetsgruppens beräkningar om återflödet till sjukförsäkringen framgår visserligen inte direkt men en andel om ca 10 procent kan ändå härledas ur texterna.” (Försäkringskassans remissvar, sid 3, till Socialdepartementets promemoria Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen, Ds 2009:45)

6 dec: Cristina Husmark Pehrsson (m) hävdar i SVT Agenda att remissinstanserna inte varnat för konsekvenserna av tidsgränserna i sjukförsäkringen.

7 dec: Ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna (Utredarna, Expressen)
21 dec:
Majoriteten av utförsäkrade får höjd ersättning (Sven-Otto Littorin (m), SVT, DN, NK)
22 dec:
En hemlig PM om sjukförsäkringen skrivs på Socialdepartementet. Denna blir senare känd för allmänheten 8 juli 2011.

27 dec: Försäkringskassan varnar om ökande självmordshot bland sjukskrivna p.g.a. de nya reglerna. (Exp)

2010

13 jan: SVT:s Uppdrag Granskning sänder programmet om Mari-Louise som tog sitt liv. (AB)

9 feb: Försäkringskassans dåvarande generaldirektör Adriana Lender går in i sjukförsäkringsdebatten och pekar på att reglerna är otydliga (DN). Citat: ”Försäkringskassans ambition är att bli bättre på att förklara hur vi tolkar och tillämpar gällande lag. Om Försäkringskassans tolkning och beslut är rätt prövas slutligen av domstolar. Om det rätta också är det önskvärda är sedan en fråga för riksdagen.”

12 feb: Försäkringskassan räknar med en tredjedels återflöde till sjukförsäkringen (SVT, DN, Exp, GP)
1 mar:
Regeringen har felbedömt de utförsäkrades vårdbehov (ST i DN)
1 mar:
Cristina Husmark Pehrsson (m) tillbakavisar STs kritik (DN)

8 mar: ”Jag skulle ha kunnat göra det väldigt enkelt och satt mig med armarna i kors och sagt okej, vi tillsätter en parlamentarisk utredning” (Cristina Husmark Pehrsson (m), Ständigt nya regler skapar oro, SdS)

9 mar: Reformen handlar inte om att tvinga sjuka att arbeta (Cristina Husmark Pehrsson (m) i Expressen)
16 mar: Långtidssjuka i kläm när ny lag infördes (SR)
16 mar:
Under väntan gäller försörjningsstöd (Cristina Husmark Pehrsson (m), SR)
18 mar:
Hälften förlorade på nya sjukregler (DN, DI, SvD, E24)
29 apr:
Regeringen tillsätter parlamentarisk utredning (Regeringskansliet)
27 maj:
En dryg tredjedel av de utförsäkrade söker sig tillbaka till sjukförsäkringen (DN, DA)
29 maj:
Försäkringskassan reviderar siffror om utförsäkrade (SR)
3 sep:
Tror på bred enighet kring socialförsäkringarna (Ulf Kristersson (m), SMP)
15 sep: Blogginlägget Sveket (Klamydiabrevet) publiceras och får stor uppmärksamhet inför valet. (AB, Exp)
19 sep:
Alliansen vinner i valet 2010.
25 sep: Göran Hägglund (kd) kräver snabbare agerande i sjukförsäkringsfrågan (AB)
5 okt: Ulf Kristersson (m) ersätter Cristina Husmark Pehrsson (m) som socialförsäkringsminister. (Exp, AB, NG, Ekot, SvD1, SvD2)

13 okt: Sjukförsäkringsreformen ligger fast (SR, DN, AB)
”När jag nu säger att jag är beredd att till och med med förstoringsglas leta fel och brister…så är det inte på något vis en förändring av den grundläggande reform vi har genomfört.” – Ulf Kristersson (m)

16 dec: Oppositionens (de Rödgrönas) motion om förmildrande förändringar i sjukförsäkringen röstas ned i riksdagen. (BM, ZN)

22 dec: Läkarna fråntas rätt att bedöma arbetsförmåga (KA, LOT)
24 dec:
Nu blir det ännu värre (AB 1, AB 2)
28 dec:
Försäkringskassan dementerar medieuppgifterna (Försäkringskassan)

2011

3 jan: Försäkringskassan dementerar eget dokument (KA, om att läkarna fråntas arbetsförmågebedömningen)

11 jan: Ministern nöjd med sjukreglerna (KA)
Ulf Kristersson (m) flyttar fokus från sjukförsäkringsreformen till Försäkringskassan: ”Så att människor hamnat i kläm beror inte på de nya sjukreglerna utan på enstaka handläggares misstag? – Ja, det har inte med de nya reglerna att göra.”

11 jan: Läkare ska inte längre bedöma arbetsfömåga (ST Press)
13 jan:
Försäkringskassan har slutat föra statistik över utförsäkrades ersättningar (SR, DA1, DA2)
14 jan:
Allvarligt sjuka tvingas till socialen (LOT)
19 jan:
Svårt sjuka fast i Fas 3 (VLT, PDF)
20 jan:
Regeringen kräver statistik på ersättningsskillnad (SR, DA)
28 jan:
Kristdemokrater vill lätta på sjukförsäkringsreglerna (Exp)
30 jan:
”Nästan sex av tio av dem som utförsäkrats är åter sjukskrivna.” (SR)
3 feb:
Maud Olofsson (c) våndas över sjukförsäkringen (HD, SvD, NK)

3 feb: Ulf Kristersson (m) har hittat tre problem med sjukförsäkringsreformen (AB), men flyttar återigen fokus från sjukförsäkringsreformen till läkarna och Försäkringskassan: ”Men jag är den första att säga att både läkarna och Försäkringskassans medarbetare gör fel ibland.”

3 feb: Kristersson hinner inte i år (AB)

8 feb: Små ändringar i sjukförsäkringen (AB, DN, ltz.se, E24, GP, NK, SvD)
”Den som har förväntningar på att regeringen ska ändra mycket i de hårt kritiserade sjukförsäkringsreglerna bör skruva ned dem, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.”

25 apr: Manifestationen Påskuppropet mot utförsäkringarna äger rum på flera håll i hela landet. (SR)

17 jun: Riksdagens socialförsäkringsutskott enas om förändringar i sjukförsäkringen. Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) kräver att frågan utreds vidare.  (SR)

1 jul: Oppositionens förslag (utskottsinitiativ från S, V och MP) om förmildrande förändringar i sjukförsäkringen röstas igenom i riksdagen med siffrorna 140–139. (SR, SvD, DN, AB)

8 jul:Regeringen skrev hemligt PM om sjukförsäkringen” (GP). Promemorian visade bl.a. att regeringens officiella linje att sjukförsäkringsreformen hade fått ”oväntade konsekvenser” var en efterhandskonstruktion.

16 sep: Alliansen berättar om höstbudgeten på DN Debatt, samt aviserar att en ny utredning av arbetsmarknadsbegreppet (vid arbetsförmågebedömningen) ska göras av Försäkringskassan, trots att ett riksdagsbeslut i frågan redan fattats. (SR, DA, AB)

14 dec: Riksdagen röstar för andra gången igenom oppositionens förslag om förmildrande förändringar i sjukförsäkringen, med röstsiffrorna 159-156. (SVT)

2012

20 feb: Misstroendeomröstning hotar Kristersson (SvD blogg)
21 feb:
 Socialförsäkringsministern bad om ursäkt (SR)

Sammanfattning

  • Fusket i sjukförsäkringen: Debatten startade på allvar 2002 och har fortsatt sedan dess. Utfall 2009: 0,04 % av utbetalningarna var fusk (DA, Försäkringskassans kontrollenhet).
  • Parlamentarisk utredning diskuterades bl.a. 2 nov 2006, tillsattes 29 april 2010, beräknas vara klar 2013.
  • Sjukförsäkringssystemet har gått med vinst sedan 2003 (se även Folksam, SVT).
  • Sjukförsäkringsreformen har bl.a. finansierat jobbskatteavdragen.
  • Utförsäkrade, arbete: Ingen skulle tvingas till det, men sjuka hamnade bl.a. i JUG Fas 3.
  • Utförsäkrade, ersättningsskillnader: Majoriteten skulle få mer, mer än hälften fick mindre.
  • Utförsäkrade, socialbidrag: Ingen skulle hamna där, många hamnade där.
  • Utförsäkrade, återflöde till sjukförsäkringen: Beräknat: 10%. Utfall: ca 60%.

Historien om sjukförsäkringen är inte slut än. Inte på långa vägar.

[ Kommentera / diskutera ]

Relaterat på denna blogg:

Regering: M FP C KD Opposition: S MP V Övriga: SD PP FI Förbund: m fp c kd s mp v sd pp
Portaler: politometern netroots m fp c kd s mp gb v

%d bloggare gillar detta: