Varningarna som ignorerades

Varningsklockorna har ringt vid många tillfällen och från flera håll när det gäller sjukförsäkringsreformen. (Bild: Fabien 1309)

Varningsklockorna har ringt vid många tillfällen och från flera håll när det gäller sjukförsäkringsreformen. I detta inlägg citeras bl.a. remissinstanser, läkare och organisationer; det varnades för utförsäkringar, förlust av anställning och ekonomiska tryggheter p.g.a. sjukdom, socialbidrag, försämrad hälsa och självmord. Trots detta trädde sjukförsäkringsreformen i kraft den 1 juli 2008. Jag avstår från vidare kommentarer och låter citaten tala för sig själva.

Avsnitt:
Varningar inför sjukförsäkringsreformen
Varningar efter sjukförsäkringsreformen
Ulf Kristersson (m), socialförsäkringsminister
Aktuellt om sjukförsäkringen m.m.

Varningar inför sjukförsäkringsreformen

Exempel:

Töres Theorell, läkare, professor (2008):
”Risken är stor att vi kommer att få försäkringssjälvmord och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan hänföras till felaktiga bedömningar. Även Försäkringskassan är ju bekymrad över att de här regeländringarna skall genomföras så snabbt […] Varför inte lyssna på alla kritiska röster när det handlar om så viktiga saker?”

Ulf Kristersson (M), dåvarande borgarråd, nuvarande socialförsäkringsminister, Borgarrådsberedningen, Stockholms Stad (2008):
”…det behövs längre perioder än vad som föreslås i promemorian […] Det framstår som orimligt att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska vara beroende av regler i andra trygghetssystem och det är helt oacceptabelt att kostnaderna för både försörjning samt rehabiliteringsinsatser skjuts över från staten till kommunerna.”

De Handikappades Riksförbund (DHR) (2008):
”Föreliggande promemoria, liksom promemorian om sjukpenning, präglas av en människosyn där utgångspunkten tycks var att människor fuskar och är ovilliga att arbeta. Detta synsätt står långt ifrån DHR´s erfarenhet […] DHR är kritisk till flera av förslagen, då vi befarar att dessa leder till ännu större utanförskap […] Förslagen minskar säkerligen socialförsäkringens kostnader under en kort tid, eftersom människor pressas arbeta trots sjukdom […] Människor riskerar dessutom att falla mellan stolarna: de är för sjuka för att arbeta och för friska för att erhålla sjukpenning […] Vi finner dem dessutom ogenomarbetade och präglade av okunskap om att leva med funktionsnedsättningar och under knappa ekonomiska förhållanden.”

DHR, möte med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (maj 2008):
”Flera av förslagen har väckt stor kritik runt om i samhället, då man befarar att indragna sjukersättningar leder till att allt fler människor utförsäkras och hänvisas till socialbidrag […] Vi framförde vidare, att utredningarna präglas av okunskap om situationen för personer med nedsatt funktionsförmåga och konsekvenserna av förslagen […] Socialförsäkringsministern ansåg att mycket av kritiken runt om i landet beror på missförstånd av det som står i utredningarna och om vad som redan idag gäller och gjorde en del klarlägganden.”

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan (ST Press, 2008):
”Följden kan bli att många sjukskrivna måste säga upp sig från sitt arbete/blir uppsagd och i bästa fall få A-kassa eller tvingas gå till kommunen och begära försörjningsstöd (socialbidrag) […] Ska vi också i framtiden ha en sjukförsäkring i Sverige värd namnet måste förslagen omedelbart läggs i papperskorgen.”

Försäkringsförbundet (2008):
”Förslaget leder inte till att fler personer återgår i arbete utan endast till att allvarligt och långvarigt sjuka personer får sämre ekonomi.”

TCO (2008):
”Med det ”fyrkantiga” regelverk och mekaniskt utformade tidsgränser, som nu föreslås, finns stor risk för att fler försäkrade riskerar att förlora sin anställning och ekonomiska trygghet. […] Förslaget kallas för ”rehabiliteringskedja” men riskerar på grund av uteblivna rehabiliteringsinsatser att istället att bli en ”utfasningskedja”, där allt fler kommer att göras beroende av försörjningstöd (socialbidrag). Det s.k. utanförskapet riskerar därmed att permanentas ytterligare. […] Mot denna bakgrund anser TCO att regeringen bör avtstå från att föra fram de aktuella förslagen för riksdagen.”

Sveriges Kommuner och Landsting (2008):
”Förbundet avstyrker promemorians förslag till fasta hållpunkter. De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan […] SKL avstyrker förslaget att avskaffa tidsbegränsad sjukersättning.”

Inger Efraimsson, f.d. Försäkringskassans styrelseordförande (Sveriges Radio, 2007):
”Inger Efraimsson säger att regeringens syn på sjuka människor är skrämmande. Anställningstryggheten för den som drabbas av sjukdom urholkas. Trafikskadade och cancersjuka riskerar att bli uppsagda från sina arbeten, säger Försäkringskassans styrelseordförande Inger Efraimsson”.

Saco (2008):
”Ansvaret för att dessa tidsgränser följs och leder till resultat läggs i stort sett helt på individen som riskerar att förlora både sin ersättning och sin anställning […] Saco ser en uppenbar risk i att redan sköra och utsatta personer på detta sätt kommer att känna sig ”jagade” och utlämnade åt principer och regelsystem som inte tar hänsyn till individuella förutsättningar och problemställningar […] Förslaget tar inte heller hänsyn till olika typer av sjukdomstillstånd.”

Riksrevisionen (2008):
”Förslagen i promemorian medför att Försäkringskassans handläggare kommer att behöva göra många svåra bedömningar vid utredning om rätt till sjukpenning. Många formuleringar i förslaget är dessutom vaga.”

Statskontoret (2008):
”Vi menar att beredningen av förslaget har varit bristfällig. Konsekvensbeskrivningar saknas i stora delar. Likaså är innebörden av vissa begrepp oklar […] Statskontoret menar vidare att delar av förslaget är otillräckligt utredda […] Den person som förlorar sin tidsbegränsade sjukersättning kommer inte att ha rätt till någon ersättning från socialförsäkringssystemet, såvida det inte rör sig om en kronisk sjukdom eller en irreversibel skada. Om personen bedöms sakna arbetsförmåga och därmed inte kan söka arbete, är vederbörande hänvisad till kommunens försörjningsstöd.”

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) (2008):
”När det gäller tidsgränser i den nya försäkringen anser vi att de som är satta för den nya sjukpenningen är alltför snävt tilltagna och rigida, samt att dessa inte tar hänsyn till omständigheter för personer som lider av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. […] RSMH bedömer att de strikta tidsgränserna kommer att få motsatt effekt och leda till en ännu mer omfattande utslagning av psykiskt sjuka från arbetsmarknaden. […] Risken finns att människor med psykisk funktionsnedsättning som kräver långvarig och tålamodskrävande behandling samt utdragen rehabilitering, kan drabbas mycket negativt av förslaget.”
Se även: ”Regeringens regler kan ge fler självmord” (Intervju med Håkan Jarmer, kanslichef på RSMH, Nyheter24, 2009)

Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) (2008):
”Handisam är däremot tveksamma till att den föreslagna rehabiliteringskedja underlättar och påskyndar en återgång i arbete.”

Kristdemokraternas lokalavdelning i Ulricehamn (TCO, 2008):
”ett stort antal människor kommer att hamna utanför vårt trygghetssystem. Man kan inte vara så blåögd att tro att det är endast ett få antal människor som detta kommer att beröra. […] Vi kan ej förstå hur detta synsätt är förenligt med kristdemokratisk politik att värna den lilla människan.”

PTK (Aftonbladet, 2009):
”PTK anser att de föreslagna reglerna är ett utslag av missriktad sparnit och bristande förståelse för individens behov av trygghet. PTK kan inte se hur en individs arbetsförmåga kan bli bättre av att hans eller hennes ekonomi försämras, snarare är sambandet det motsatta. PTK tycker vidare att förslagen är illa genomtänkta och röriga.”

LO (2008):
”Inledningsvis vill LO framhålla att vi kraftigt tar avstånd från de försämringar som den borgerliga regeringen redan genomfört i sjukförsäkringen, såsom exempelvis förändrade beräkningsgrunder för den sjukpenninggrundande inkomsten. Sjukförsäkringen förvandlas i oroväckande takt från en inkomstbortfallsförsäkring i riktning mot ett grundtrygghetssystem. De föreslagna förändringarna i denna promemoria skulle, om de genomförs, bli ytterligare ett steg i den riktningen. En sådan utveckling är oacceptabel.”

Försäkringskassan (2008):
”Försäkringskassan avstyrker därför ett ikraftträdande den 1 juli 2008. Mot bakgrund av att omfattande förtydliganden i regelverket behöver göras och då konsekvenserna för Försäkringskassans administration och arbetssätt behöver utredas är Försäkringskassan inte i nuläget beredd att föreslå ett annat datum för ikraftträdandet […] Risken är att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning.”

Handikappförbunden (HSO) (2008):
”Handikappförbunden anser inte att indragning av ersättningar för personer med funktionsnedsättning leder till att fler erhåller arbete. Det krävs positiva insatser i form av olika stödinsatser i st f hot om sämre levnadsvillkor. De flesta lever redan på marginalen […] Personer med funktionsnedsättningar saknar, i enlighet med rådande system, möjlighet att teckna privat sjukförsäkring, vilket återstår som enda möjlighet att kompensera inkomstbortfall och ge ekonomisk trygghet […] att förslaget om ettårsgräns drabbar den sjukskrivne som får ta konsekvenserna av t.ex. långa vårdköer.”

Karolinska Institutet (TCO, 2008):
”Att gradera sjukdomar på det sätt som föreslås i regeringsförslaget leder bara till ofruktbara, tidskrävande och uppslitande diskussioner mellan patienter, patientorganisationer och professionella inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassa samt till tidskrävande ansökningar för prövning om rätt till högre ersättning.”

Sveriges läkarförbund (2008):
”Det är dock inte rimligt att straffa individen med indragen sjukpennig om det är arbetsgivaren som inte fullföljt sitt åtagande. […] Läkarförbundet anser att förslagen måste förtydligas för att vara genomförbara […] Promemorians otydlighet i vad som faktiskt ska bedömas samt när, i kedjans olika tidsintervall bör inkluderas i kommande utredning om arbetsförmåga, för att förslaget ska vara genomförbart.”

Arbetsmiljöverket (2008):
”De föreslagna förändringarna innebär att ett betydligt större ansvar läggs på de enskilda försäkringstagarna. Man måste ta hänsyn till att många personer kan bli osäkra och oroliga för vad detta egentligen innebär. Det finns risk för att Försäkringskassans personal utsätts för negativ kritik från de försäkrade, som i sig kan skapa betydande arbetsmiljöproblem. […] För individen kan ett misslyckande i arbetshänseende medföra ytterligare svårigheter i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet.”

Statens folkhälsoinstitut (2008):
”Vi ställer oss också tveksamma till förslagen om fasta hållpunkter i form av tidsbestämda gränser för när arbetsförmågan ska prövas. Vi bedömer att dessa är alltför snäva mot bakgrund av de förutsättningar som finns hos offentliga rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare. […] Vi är också tveksamma till förslaget att lägga hela ansvaret på den försäkrade, att om Försäkringskassan begär det, inkomma med ett utlåtande av sin arbetsgivare. Det kan finnas risker att dessa utlåtanden blir godtyckligt utförda och att bristande rutiner på arbetsplatsen gör att tidsgränserna inte kan hållas.”

Dals-Eds kommun (Aftonbladet, 2009):
”Dals-Eds kommun ifrågasätter människosynen bakom promemorian och anser att förslagen slår på individer som redan ligger.”

Norrköpings kommun (Aftonbladet, 2009):
”Norrköpings kommun motsätter sig ett införande av en rehabiliteringskedja. Norrköpings kommun bedömer att förslaget leder till att utsatta personer får det svårare och att fler personer riskerar att hamna i ett utanförskap. Kommunerna får också ökade kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder till följd av förslagen, detta utan att få ersättning från staten.”

Ånge kommun (Aftonbladet, 2009):
”Ånge kommun framför att det är oetiskt och omoraliskt att personer som drabbats av mycket allvarliga sjukdomstillstånd och genomgår medicinsk behandling också ska drabbas av negativa konsekvenser såsom ekonomiska förluster.”

Varningar efter sjukförsäkringsreformen

Exempel:

Läkare i gemensam debattartikel (DN Debatt, dec 2009):
”Om en återgång i arbete över huvud taget ska vara realistisk för personer med en kronisk cancer, behöver arbetstiden långsamt trappas upp samtidigt som arbetsgivaren erbjuder ett aktivt stöd. I stället prövas arbetsförmågan mot ett tänkt arbete trots att ett sådant inte existerar i verkligheten! […] Våra exempel och vår erfarenhet av det senaste årets tolkning av gällande lagar visar dock att resultatet ofta inte gagnar patienten och får absurda konsekvenser. Vi utgår från att det inte varit politikernas avsikt att försätta patienter med livshotande sjukdomar i dessa situationer utan att det hela är en konsekvens av okunskap hos såväl lagstiftaren som Försäkringskassan.”

Jenny Fjell, läkare inom psykiatrin (DN, dec 2009):
”De nya sjukförsäkringsreglerna som innebär att tusentals sjuka utförsäkras vid årsskiftet leder till stor oro bland många sjuka. I vissa fall har det till och med gått så långt att folk valt att ta livet av sig. ”Jag har vid ett par tillfällen fått avskedsbrev”, berättar läkaren Jenny Fjell”.

Psykiatriavdelningar (TV4Nyheterna, dec 2009):
”Flera psykiatriska kliniker befarar att Försäkringskassans nya regler kommer att leda till att patienternas psykiska hälsa kommer att försämras, vissa menar att självmordstankar ökar”.

Fackförbundet ST (mars 2010):
”– Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST […] – Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka, säger Roger Syrén, utredare och rapportförfattare på Fackförbundet ST”.

Läkare i gemensam debattartikel (Aftonbladet Debatt, sep 2010):
”Läkare: Dödssjuka tar sms-lån för att ha råd med medicin […] Cancersjuka tvingas till arbetslöshet och misär”.

Ny Gemenskap (Aftonbladet Debatt, dec 2010):
”Utförsäkrade tvingas till härbärgen […] Till Kammakargatan kommer i dag arbetskraftsinvandrare från Östeuropa sida vid sida med arbetslösa, människor som utförsäkrats från sjukförsäkringen och psykiskt långtidssjuka med mycket låga pensioner. Många av dem har det gemensamt att de inte har råd med mat för dagen.”

Frivilligorganisationer, reportage (Sveriges Television, dec 2010):
”När frivilligorganisationerna ordnar alternativt julfirande i år är det också nya grupper av fattiga som kommer, utförsäkrade och fattiga människor från andra länder i Europa.”

Cancerhjälpen (Nyhetskanalen, jan 2011):
”På organisationen Cancerhjälpen tar man emot 30-40 brev i veckan från utförsäkrade cancersjuka som söker akut hjälp för att klara ekonomin […] Många är för stolta för att gå till socialen. De säljer till och med sina barns cyklar”.

Diakoner från Svenska kyrkan (Kyrkans Tidning, feb 2011):
”Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag”.

Ulf Kristersson (m), socialförsäkringsminister:

Citat:

Ulf Kristersson (m) (Kommunalarbetaren, jan 2011):
Så att människor hamnat i kläm beror inte på de nya sjukreglerna utan på enstaka handläggares misstag?
– Ja, det har inte med de nya reglerna att göra. Jag tror bara att det får mer uppmärksamhet nu. […]

Politiker säger alltid att de inte vill kommentera enskilda fall, men när börjar de enskilda fallen bli så många att det är dags att ta ansvar för dom?
–  Jag tolkar din fråga närmast som en oförskämdhet. Jag kan inte ta ansvar för beslut som jag inte har fattat. Jag tar ansvar för att systemen är korrekta. Vi ser en del brister och vi tittar bland annat på frågan om det finns en fyrkantighet om besluten om förtidspension men vi har inte kommit nära något beslut än.”

Ulf Kristersson (m) (Aftonbladet, feb 2011):
Många av de utförsäkrade tycker att Försäkringskassan ser för mycket till reglerna och för lite till människorna. Har Försäkringskassans tjänstemän för litet svängrum?
– Jag förstår den synpunkten. Men ett system som behandlar 19 miljoner beslut per år måste gå ganska långt i att behandla människor likadant. Då kan man inte gå hur långt som helst i att säga att just din situation är extra ömmande och därför ska vi bedöma dig annorlunda än den som har samma funktionshinder men inte känns lika ömmande. Det finns ett mått av rättvisa i det här, säger Ulf Kristersson.
– Men jag är den första att säga att både läkarna och Försäkringskassans medarbetare gör fel ibland.

Ulf Kristersson (m) (Expressen, feb 2011):
”Det blir inga stora förändringar av reglerna i sjukförsäkringen, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). […] Han tillade att den som tycker att de nya reglerna i grunden är fel kommer att tycka det även sedan regeringen har justerat vissa delar.”

[ Kommentera ]


Relaterade inlägg: Myterna om sjukförsäkringen, Ord utan ansvar i sjukfrågan

Besök Påskuppropets sida på Facebook och klicka "Gilla"!Delta i Påskuppropet mot utförsäkringarna!

Besök Påskuppropets sida på Facebook och klicka ”Gilla”!
Här finns diskussioner om manifestationer på olika orter i Sverige!
Här finns fler tips och idéer om vad du kan göra!
Påskuppropet – Namninsamling
Påskuppropet – Karta
Påskuppropet – Pressmeddelande

Media om sjukförsäkringen:

Media om Försäkringskassan:

Bloggat:

Övrigt:

Andra bloggar om: , , ,
Portaler: politometern netroots m fp c kd s mp gb v
Regering: M FP C KD Opposition: S MP V Övriga: SD PP FI Förbund: m fp c kd s mp v sd pp

Om De Tystas Röst
De Tystas Röst - Politisk Reflektion & Opinion.

2 Responses to Varningarna som ignorerades

  1. Pingback: Dags att prioritera – och opponera! « Ett hjärta RÖTT

  2. ”Må det snart vara över – och god morgon, socialförsäkringsministern! ” på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=49088

    /Eva

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: